Ook dealer van IGM worden? Klik hier

SAMENVATTING ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN (AVL)
van IGM TRADING B.V., Toermalijnstraat 18, 7554 TX Hengelo, zoals gedeponeerd bij de K.v.K.
te Enschede onder nr. 06075524.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, opdrachten, adviezen en/of met ons gesloten overeenkomsten. Voorwaarden van wederpartij gelden niet, tenzij door ons aanvaard.
   
 2. Al onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend. Elke aanduiding wordt door ons bij benadering aangegeven en prijzen gelden voor levering af Hengelo, exclusief omzetbelasting, emballage en afleveringskosten. Kostprijsverhogende factoren na het sluiten der overeenkomst kunnen doorberekend worden.
   
 3. Leveringstijd is vrijblijvend en in geval van vertraging dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld met een redelijke termijn om alsnog te voldoen.

 4. Alle betalingen aan onze B.V. zijn kontant, op bank- of girorekening zonder enige korting of schuldvergelijking. Tenzij anders overeengekomen geldt een betalingstermijn van maximaal 30 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling geldt een vergoeding van 1% of de wettelijke rente indien hoger. Blijft betaling na eerste aanmaning uit, dan is wederpartij 15% incassokosten verschuldigd en in geval van een gerechtelijke procedure alle gerechtelijke kosten inclusief procesvertegenwoordiger.

 5. Indien wederpartij niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting uit met ons gesloten overeenkomst wordt wederpartij van rechtswege in verzuim geacht en kan de B.V. zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst opschorten of ontbinden zonder tot enige schadevergoeding of garantie gehouden te zijn onverminderd ons recht van betaling, schade en rente.

 6. In geval van overmacht kunnen wij hetzij voor ten hoogste 6 maanden de overeenkomst opschorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele ontbinden, één en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 7. De eigendom van alle door ons verkochte zaken blijft bij ons zolang de wederpartij niet aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst of gelijksoortige overeenkomsten heeft voldaan dan wel op enige wijze contractueel tekort is geschoten.

 8. De garantie van onze B.V. geldt overeenkomstig de garantie van desbetreffende fabrikant en voor zover die door fabrikant jegens ons wordt nagekomen. Voor het overige geldt garantie op zichtbare gebreken gedurende 6 maanden, mits binnen 8 dagen na constatering van het gebrek schriftelijk aan ons gemeld middels aangetekend schrijven.

 9. Voor schade welke voortvloeit uit het gebruik van de door onze B.V. geleverde zaken en/of adviezen dan wel niet juiste/gebrekkige levering, is onze vennootschap nimmer aansprakelijk.

 10. Eventuele geschillen voortvloeiende uit met de B.V. gesloten overeenkomsten of de tenuitvoerlegging daarvan worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo.

 11. Bij eventuele onduidelijkheid gelden de als bekend veronderstelde voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de K.v.K. te Enschede.